Leasing
Getting started
API terms and conditions

Beequip API-voorwaarden


These terms and conditions are in Dutch. If you want to receive these terms in English, contact us at +31 10 - 340 0844

1. Definities

Aanbod: het commerciële voorstel van Beequip om de Gebruiker gebruik te laten maken van de Beequip-API.

API-overeenkomst: De tussen Gebruiker en Beequip onder toepasselijkheid van de API-voorwaarden en het Voorstel tot stand gekomen overeenkomst inzake het gebruik van de Beequip-API.

API-voorwaarden: deze voorwaarden die gelden voor het gebruik van de Beequip-API.

Beequip-API: Een verzameling definities, inclusief eventuele updates en/of gewijzigde versies daarvan, op basis waarvan een Toepassing van Gebruiker kan communiceren met de Calculatoren daarmee toegang kan krijgen tot bepaalde gegevens die via de Calculator door Beequip zijn of worden verwerk.

Calculator: Het door Beequip ontwikkelde softwareprogramma dat Gebruiker in staat stelt online gebruik te maken van de Calculator via een Toepassing.

Gebruiker: Een partij die gebruikt maakt of gebruik wenst te maken van de Beequip-API voor zakelijke doeleinden.

Toepassing: Een door de Gebruiker ontwikkeld en/of gebruikt softwareprogramma waarmee de Gebruiker toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die via de Calculator zijn of worden verwerkt.

2. Ingebruikname Beequip-API

2.1 De Beequip-API is slechts beschikbaar voor zakelijk gebruik door Gebruikers, die een Aanbod van Beequip hebben geaccepteerd.

2.2 Om in aanmerking te komen als Gebruiker dient de Gebruiker:

a) het Aanbod volledig en naar waarheid aan te vullen;
b) te bevestigen dat de API-voorwaarden van toepassing zijn en dat Gebruiker deze voorwaarden aanvaardt;

2.3 Een potentiële Gebruiker kan zich aanmelden bij Beequip om een Aanbod te ontvangen. Beequip informeert de potentiële Gebruiker per e-mail of Beequip hem als Gebruiker accepteert. Beequip kan een aanmelding om haar moverende redenen afwijzen. Beequip kan potentiële Gebruikers ook zelf benaderen met een Aanbod.

3. Gebruik Beequip-API

3.1 Gebruiker mag alleen de meest recente versie van de Beequip-API gebruiken.

3.2 Gebruiker gebruikt de Beequip-API uitsluitend in overeenstemming met de aan Gebruiker bekend gemaakte gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van Beequip. Beequip is te allen tijde gerechtigd om deze voorschriften en aanwijzingen te wijzigen.

3.3 Elke Toepassing moet een consistente en nauwkeurige identificatie aan Beequip verstrekken in de header ‘user-agent’ of in een vergelijkbaar veld.

3.4 Gebruiker en de Toepassing mogen de correcte functionering van de Beequip-API op geen enkele wijze (proberen te) belemmeren of op enige andere wijze hinderen.

3.5 Het is in geen geval toegestaan dat de Toepassing van de Gebruiker:

3.5.1 een pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
3.5.2 op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
3.5.3 discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging of anderszins;
3.5.4 illegale activiteiten ontplooit, bevordert en/of aanprijst;
3.5.5 afbreuk doet of kan doen aan de goede naam en/of reputatie van Beequip;
3.5.6 intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Beequip of van enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
3.5.7 anderszins in strijd is met geldende wet-en regelgeving.

3.6 Het is te allen tijde verboden om door middel van naam of logo van Beequip valselijk de indruk te wekken dat Gebruiker dan wel de Toepassing deel uitmaken van (de organisatievan) Beequip. Gebruiker moet ondubbelzinnig duidelijk maken aan haar klanten en relaties dat Beequip op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Toepassing. Het is Gebruiker niet toegestaan de naam of het logo van Beequip te gebruiken (anders voor het gebruik van de Beequip-API conform deze API-voorwaarden), tenzij er een schriftelijke overeenkomst is tussen Gebruiker en Beequip.

4. Beschikbaarheid en onderhoud

4.1 Beequip behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren of updates uit te voeren met betrekking tot de Beequip-API of de wijze van presentatie daarvan te wijzigen, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker.

4.2 Beequip spant zich in om de Beequip-API beschikbaar te laten zijn, maar garandeert op geen enkele wijze een ononderbroken beschikbaarheid.

4.3 Beequip onderhoudt de Beequip-API actief. Onderhoud kan echter op elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperkte beschikbaarheid op een moment dat dit voor Gebruiker niet wenselijk wordt geacht. Beequip informeert Gebruiker zoveel mogelijk vooraf over het buiten gebruik stellen van de Calculator, voor zover dat in redelijkheid van Beequip gevergd kan worden, en uitsluitend voor zover de buitengebruikstelling aanmerkelijke consequenties heeft voor Gebruiker.

4.4 Gebruiker zal alle door Beequip verlangde medewerking aan onderhoud of herstel van de Beequip-API verrichten, daaronder mede begrepen de tijdelijke staking van het gebruik daarvan.

4.5 Beequip is gerechtigd van tijd tot tijd de functionaliteit van de Beequip-API aan te passen. Beequip beslist welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

4.6 Afgezien van de documentatie die Beequip beschikbaar stelt, levert Beequip geen ondersteuning voor of bij het gebruik van de Beequip-API.

5. Vergoeding

5.1 Vergoeding voor het gebruik van de Beequip-API vindt plaats conform het Aanbod.

5.2 Gebruiker begrijpt en gaat er mee akkoord dat Beequip ervoor kan kiezen om, op enig moment in de toekomst indien dit nog niet het geval is, wijziging van het Aanbod voor te stellen. Partijen kunnen bij gebrek aan overeenstemming hieromtrent de API-overeenkomst beëindigen.

6. Duur, beëindiging en opschorting

6.1 De API-overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van eerste gebruik door Gebruiker van de Beequip-API en eindigt wanneer de API-overeenkomst door een van de Partijen wordt beëindigd met inachtneming van een maand opzegtermijn.

6.2 Beequip behoudt zich te allen tijde het recht voor de terbeschikkingstelling van de Beequip-API en/of de toegang tot de Calculatordoor middel van de Beequip-API om welke reden dan ook, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens Gebruiker te zijn, te beëindigen. De API-overeenkomst eindigt in dat geval van rechtswege met onmiddellijke ingang.

6.3 Direct na beëindiging van de API-overeenkomst uit welke hoofde dan ook staakt Gebruiker het gebruik van de Beequip-API.

6.4 Indien Gebruiker een of meerdere verplichtingen uit hoofde van de API-overeenkomst niet nakomt, is Beequip bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de API-overeenkomst direct op te schorten. Beequip heeft hierbij tevens het recht de toegang tot de Beequip-API en/of de Calculator te blokkeren.

7. Intellectueel eigendom

7.1 De Beequip-API, de Calculator en alle gegevens die via de Beequip-API worden uitgewisseld, zijn eigendom van Beequip en/of haar toeleveranciers; alle intellectuele eigendomsrechten op de Beequip-API en de Calculator rusten bij Beequip en/of haar licentiegevers. Tenzij in deze API-voorwaarden anders is bepaald, mogen deze op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder separate voorafgaande schriftelijke toestemming van Beequip, behalve in gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. De Gebruiker van de API verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Beequip-API te gebruiken conform deze API-voorwaarden en uitsluitend in combinatie met de Toepassing.

7.2 Indien de Gebruiker informatie stuurt naar Beequip, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Gebruiker Beequip een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor haar bedrijfsvoering, de Caculator en/of de Beequip-API. Dit geldt niet voor informatie die de Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

7.3 Beequip zal geen kennis nemen van gegevens die de Gebruiker opslaat en/of ontvangt via de Beequip-API, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Beequip daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Beequip zich inspannen de kennisname van de gegevens zoveel mogelijk te beperk en voor zover dit binnen haar macht ligt.

8. Persoonsgegevens

8.1 Beide Partijen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken.

8.2 Gebruiker zal geen persoonsgegevens gebruiken, weergeven, delen, of overdragen op een manier die strijdig is met het privacybeleid van Beequip en/of de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

8.3 Gebruiker is verplicht om gebruikers van de Calculator via de Toepassing te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door Beequip (met verwijzing naar het privacybeleidvan Beequip) in haar toepasselijke privacyverklaringen op de Toepassing toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Beequip-API en de via de Beequip-API uitgewisselde gegevens worden “as is” ter beschikking gesteld. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor en derhalve aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de Beequip-API en de gegevens die Gebruiker opslaat en/of ontvangt via de Beequip-API en vervolgens verder verwerkt.

9.2 Gebruiker is ook volledig verantwoordelijk voor en derhalve aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen van de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Toepassing.

9.3 Gebruiker vrijwaart Beequip tegen alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de Toepassing, alsmede in verband met het gebruik dat Gebruiker van de Beequip-API maakt en de gegevens die Gebruiker opslaat en/of ontvangt via de Beequip-API en vervolgens verder verwerkt.

9.4 Beequip is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Gebruiker in verband met het gebruik dat Gebruiker van de Beequip-API maakt, waaronder — maar niet beperkt tot — schade en kosten ten gevolge van het niet (behoorlijk) functioneren van de Beequip-API. Beequip geeft Gebruiker in dit kader geen enkele garantie.

9.5 Beequip is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie in de breedste zin des woords.

10. Wijzigingen

10.1 Beequipis te allen tijde bevoegd deze API-voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de API-voorwaarden wordt altijd op developer.beequip.nl geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om deze website daartoe te controleren. Gebruiker heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen het recht de API-overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde ingangsdatum, bij gebreke waarvan Gebruiker geacht wordt te hebben ingestemd met de wijzigingen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De rechtsverhouding tussen Beequip en Gebruiker wordt beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Alle geschillen tussen Partijen die niet minnelijk kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.